REGULAMIN NABORU UCZNIÓW
DO PIERWSZEJ KLASY
DIECEZJALNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W RACIBORZU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Postanowienia ogólne:

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Naboru kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora Szkoły.

3. Komisja dokonuje naboru na podstawie dokumentacji, którą kandydaci składają w kancelarii parafii św. Mikołaja w Raciborzu, ul. Kościelna 1 w tym:

– ankieta dla kandydatów od 15 marca do 18 czerwca 2018 (do pobrania TUTAJ lub w kancelarii parafii św. Mikołaja w Raciborzu).
– świadectwo ukończenia klasy II.

Uzupełnienie dokumentacji od 22 czerwca do 25 czerwca 2018 o:
– świadectwo ukończenia gimnazjum,
– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
– zaświadczenie o udziale w konkursach przedmiotowych.
– rozmowy kandydatów i ich rodziców z Księdzem Dyrektorem
w dniach od 17 czerwca do 26 czerwca 2018

4. Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klas pierwszych pozostałe dokumenty, w tym:

– wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia),
– trzy aktualne fotografie (format legitymacyjny),
– karta zdrowia, którą należy dostarczyć we wrześniu.

5. Kryteria przyjęcia.

O przyjęciu kandydata decydują:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • wyniki nauczania w gimnazjum,
 • wynik rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

Kryteria przyjęcia

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów według następujących zasad:

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (maks. 100 pkt.)
z każdego zestawu zadań 20 pkt.
1% wyniku egzaminacyjnego = 0,2 pkt. Rekrutacyjnych

2. Oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia klasy II gimnazjum
oraz świadectwa ukończenia gimnazjum (maks. 80 pkt.):

 • z języka polskiego i matematyki,
 • z języka obcego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki.

Oceny z przedmiotów punktowane są wg następujących zasad:

Język polski i matematykaPozostałe przedmioty
OcenaPunktyOcenaPunkty
celująca8celująca4
bardzo dobra6bardzo dobra3
dobra5dobra2
dostateczna3dostateczna1
dopuszczająca1dopuszczająca0

3. Inne osiągnięcia ucznia (maks. 20 pkt.):

a) udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz tematycznych (maks. 8 pkt.):
– finalista konkursu ponadwojewódzkiego –8 pkt.,
– laureat konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.,
– wielokrotny finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.,
– finalista konkursu wojewódzkiego – 6 pkt.,
– udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim – 4 pkt.,

b) udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne (maks. 4 pkt.):
– zajęcie I – VI miejsca na szczeblu ponadwojewódzkim – 4 pkt.,
– zajęcie I – III miejsca na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.,
– zajęcie I – III miejsca na szczeblu powiatowym – 1 pkt,

c) stały wolontariat (aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt,
organizacjami charytatywnymi – min. 25 godz. /rok) (maks. 4 pkt.),

d) dodatkowe osiągnięcia (maks. 4 pkt.):
– wzorowa ocena zachowania (2 pkt.),
– uznana praca w samorządzie szkolnym (1 pkt),
– udział w zajęciach kulturalno-artystycznych (1 pkt)

4. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat nauki kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskują maksymalną liczbę punktów za wyniki w nauce (200 pkt.).

6. Lista konkursów przedmiotowych oraz tematycznych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

7. O przyjęciu kandydata decydują wyniki rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

PRZYPOMINAMY TERMINY REKRUTACJI:

 • składanie dokumentów (ankieta dla kandydatów , świadectwo ukończenia kl. II) od 15 .03.2018 do 18.06.2018 r. (poniedziałek)
 • dostarczenie informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum od 22.06.2018 do 25.06.2018 r.
 • rozmowy kwalifikacyjneod 17.06.2018 do 26.06.2018 r.
 • ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły – 29.06.2018 r. o godz. 13.00 (piątek)
 • potwierdzenie przez kandydata i jego rodziców swojej decyzji, poprzez podpisanie umowy od 29.06.2018 do 2.07.2018 r.
 • testy językowe dla uczniów przyjętych do liceum: język angielski – 02.07.2018 r. o godz. 11.00 język niemiecki – 03.07.2018 r. o godz. 11.00

 WSZELKIE INFORMACJE DOT. REKRUTACJI UDZIELANE SĄ

POD ADRESEM MAILOWYM: rekrutacja@dloraciborz.pl

KONTAKT