REGULAMIN RADY RODZICÓW
w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym
w Raciborzu

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Uchwalono na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

 

§ 2.

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

 

§ 3.

Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Wszelkie poczynania Rady muszą mieć na uwadze dobro szkoły i służyć wartościom przynależnym charakterowi szkoły.
Rada jest organem opiniodawczym i wspierającym działania szkoły oraz reprezentacyjnym dla społeczności rodziców i opiekunów prawnych.

 

II CELE RADY RODZICÓW

§ 4.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:

 • Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi, kościelnymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 • Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
 • Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych – opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 • Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo – wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

 

III ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 

§ 5.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

§ 6.

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 7.

Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

 

§ 8.

Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.

 

§ 9.

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.
Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

 

§ 10.

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

§ 11.

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. Rada opiniuje organizowanie przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 12.

Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 16.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

IV TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

 

§ 18.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 • Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w tajnych wyborach w każdym roku szkolnym.
 • Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 • W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 • Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 • Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 • W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 • Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
 • Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

 

§ 19.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 • Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 • Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na pierwszym zebraniu rodziców.
 • Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 • W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 

 • Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 • W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 • Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

 

V STRUKTURA RADY RODZICÓW

 

§ 20.

W skład Rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:

 • przewodniczący,
 • zastępcy przewodniczącego,
 • skarbnik,
 • sekretarz,
 • członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów.

Kadencja Prezydium trwa rok.
W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

 

VI ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

 

§ 21.

Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego.
Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.
Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły.
Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.
Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

 

§ 22.

Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

 

§ 23.

Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

 • numer, datę i miejsce zebrania,
 • listę osób obecnych podczas zebrania,
 • zatwierdzony porządek obrad,
 • stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 • przebieg obrad,
 • streszczenie wystąpień oraz wnioski,
 • treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
 • podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 

 

VII ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

 

§ 24.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Prezydium Rady ustala na początku każdego roku szkolnego.
Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim pierwszym posiedzeniu.
Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
Rada Rodziców może poprosić osobę odpowiedzialną w szkole za środki finansowe o prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25.

Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.
Ze względu na rozpoczynającą się działalność szkoły punkt III § 9; punkt IV § 18 nie ma zastosowania w roku szkolnym 2018/2019.
Dyrektor szkoły ma prawo wnioskować do Rady Rodziców o dokonanie zmian w regulaminie, jeśli nie jest on zgodny ze statutem szkoły lub narusza prawa kogokolwiek ze społeczności szkolnej.