Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Załącznik nr 3 do Uchwały RP DLO w Raciborzu z dnia 12.09.2019r.

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. Poz. 59).
3. Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 oraz z 2017 r)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz 1534).
5. Statut Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.

 

§ 1

1. Zasady wewnątrzszkolnych zasad oceniania określają zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu.

 

§ 2

Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

4. Oceniane wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do osiągania dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach i potrzebach edukacyjnych ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyjętych w regulaminie,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
5) przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
6) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 3

Założenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena za drugi semestr jest roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i roczną oceną klasyfikacyjną zachowania. Koniec pierwszego semestru ustala Rada Pedagogiczna na początku każdego roku szkolnego.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na jednym z pierwszych zajęć zapoznają szczegółowo uczniów  z przedmiotowym systemem oceniania i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

3. Przedmiotowe zasady oceniania opracowane przez nauczycieli lub zespoły nauczycieli są załącznikami do wewnątrzszkolnych zasad oceniania i pozostają w zgodności z tym dokumentem.

4. Przedmiotowe zasady oceniania określają szczegółowo, z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu:
1) skalę ocen stosowaną w ocenianiu bieżącym od 1 od 6,
2) wymagania edukacyjne niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikające
z realizowanego przez siebie programu nauczania,
3) kryteria niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen,
4) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów, ich poprawiania i uzupełniania braków wynikających
z usprawiedliwionej nieobecności.

5. Przedmiotowe zasady oceniania są dostępne do wglądu uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych u wychowawcy klasy i u nauczyciela przedmiotu.

6. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do:
1) indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – na podstawie tego orzeczenia,
2) indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno– pedagogicznej – na podstawie tej opinii,
3) indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

7. Wychowawca klasy, na pierwszym spotkaniu z rodzicami /prawnymi opiekunami w nowym roku szkolnym, przekazuje ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania oraz informuje o możliwości zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych u wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu i w sekretariacie. Wychowawca informuje rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć dydaktycznych.

8. Rodzice są informowani o warunkach i trybie przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, poprawkowych z zajęć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie przeprowadzania sprawdzianu w sytuacji ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania niezgodnie z przepisami.

9. Na początku roku wychowawca informuje uczniów i rodziców /prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 4
Skala i ogólne kryteria ocen.

 

1. Ocenianie bieżące odbywa się systematycznie w czasie trwania semestru.

2. Oceny cząstkowe na bieżąco wpisywane są do dzienników lekcyjnych w sposób czytelny, z zaznaczeniem formy aktywności za jaką uczeń uzyskał ocenę.

3. Oceny bieżące, śródroczne , roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach wg skali:
niedostateczny – 1
dopuszczający – 2
dostateczny – 3
dobry – 4
bardzo dobry – 5
celujący – 6
3.1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są stopnie, o których mowa w pkt.b-f.
3.2. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest stopień, o którym mowa w pkt.a.

4. Przy wystawianiu ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dopuszcza się stosowanie plusów (+0,5) i minusów (-0,25).

 

DLO w Raciborzu

 

4,1. W przypadku oceniania bieżącego i oceny semestralnej nauczyciel uwzględnia ocenę sugerowaną przez komputer, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie skali innej niż 1–6 wg szczegółowych zapisów
w przedmiotowych systemach oceniania. Nauczyciel przedmiotu prowadzi swoją dokumentację ocen uczniów w dzienniku lekcyjnym.

6. Ustala się ogólne wymagania i kryteria stopni szkolnych wg tabeli:

6.1. Do dziennika oprócz ocen według poszerzonej skali można wpisywać:
1.) bz – brak zadania, zeszytu /z wagą „0”/
2). nb – nieobecny,
3) tzw. „datkę”, czyli datę tego dnia, kiedy uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji /w dzienniku elektronicznym zapisywana jako np. z wagą „0”/

6.2. Jeśli uczeń jest niesklasyfikowany zapis powinien wyglądać następująco:

7. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie określonym przez nauczyciela. Poprawa nie może odbywać się w czasie lekcji. Dany sprawdzian poprawiać można tylko raz. Ocena zapisywana jest z taką samą wagą kolorem fioletowym. Gdy była zaznaczona nb (nieobecność ucznia na sprawdzianie) ocenę wstawiamy w miejsce nb w dzienniku elektronicznym. Gdy ocena była poprawiana wpisujemy zgodnie z tabelą, z taką samą wagą, kolorem fioletowym.

8. Uczeń jest oceniany systematycznie /rytmicznie/ i przyjmuje się zasadę, że z danego przedmiotu uzyskuje liczbę ocen, która wynika z przemnożenia tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu razy 2,/ jednak nie mniej niż 3 oceny w semestrze/.

9. W przypadku oceny końcoworocznej nie stosuje się plusów (+0,5) i minusów (-0,25). Nauczyciel uwzględnia ocenę sugerowaną przez komputer, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

ocena niedostateczna : 0 – 1,74
ocena dopuszczająca : 1,75 – 2,66
ocena dostateczna : 2,67 – 3,66
ocena dobra : 3,67 – 4,66
ocena bardzo dobra: 4,67 – 5,50
ocena celująca: 5,51 i więcej

10. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną semestralną, ma obowiązek w przeciągu 7 dni roboczych zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu i formy zaliczenia semestru.

11. Ogólne wymagania na poszczególne stopnie.
11.1 Każdy uczeń podlega bieżącemu, śródrocznemu i rocznemu oraz końcowemu ocenianiu osiągnięć edukacyjnych według następującej skali i kryteriów:
1)stopień celujący – 6 otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
2) stopień bardzo dobry – 5 otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości
i umiejętności określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.
3) stopień dobry – 4 otrzymuje uczeń, który opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.
4) stopień dostateczny -3 otrzymuje uczeń, który opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszym etapie kształcenia.
5) stopień dopuszczający – 2 otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, jednak braki te nie przekreślają możliwości opanowania kolejnych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu.
6) stopień niedostateczny – 1 otrzymuje uczeń, którego braki w opanowaniu wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

11.2 Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

12. Uwagi na temat ucznia (pochwały i nagany) zapisywane są w dzienniku.

13. Wychowawca powiadamia rodziców o uwagach w dzienniku elektronicznym, na wywiadówkach lub podczas indywidualnych konsultacji, a w sytuacjach krytycznych wzywa rodziców /opiekunów prawnych/ w trybie natychmiastowym.

 

§ 5
Sposoby informowania uczniów i rodziców /prawnych opiekunów
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

1. Ustalone przez nauczyciela oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania.

3. Na wniosek ucznia lub rodziców nauczyciel podczas rozmowy z uczniem lub rodzicami uzasadnia ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

4. O poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i postępach w tym zakresie rodzice ucznia są informowani przez wychowawcę i nauczycieli przedmiotów podczas indywidualnych konsultacji oraz na spotkaniach rodziców.

5. Terminy spotkań rodziców i konsultacji w danym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, a rodzice są
o nich poinformowani na początku roku szkolnego przez wychowawcę.

6. Obecność rodziców na spotkaniach rodziców jest obowiązkowa.

7. Jeśli rodzice z przyczyn losowych nie mogą uczestniczyć w spotkaniu rodziców są zobowiązani do skontaktowania się z wychowawcą w terminie 7 dni od daty spotkania rodziców.

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu informuje ucznia a wychowawca informuje rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną. Wychowawca informuje o warunkach i trybie przystąpienia do egzaminów poprawkowego lub kompetencji.

9. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca informuje rodziców ucznia o zagrożeniu naganną oceną zachowania.

10. Wychowawca na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informuje rodziców w ustalonej na początku roku szkolnego formie, o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z wszystkich zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

11. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o możliwości uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.

12. Nauczyciel zawiadamia rodziców ucznia o przewidywanej ocenie niedostatecznej i/lub o nagannej ocenie zachowania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w przypadku braku kontaktu
z rodzicami.

13. Szkoła może informować rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce za pomocą dziennika elektronicznego.

 

§ 6
Formy oceniania bieżącego.

 

1. Formy pisemne sprawdzania wiedzy i umiejętności.
1.1. Sprawdziany (klasówki, wypracowania, testy)
a) Przez sprawdzian należy rozumieć długą formę pisemną, z większej partii materiału nauczania.
b) Sprawdzian wymaga zapowiedzi i zapisu w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem.
c) Liczba sprawdzianów z dużych partii materiału z zajęć edukacyjnych (poza językami obcymi)
w klasie pierwszej liceum nie może przekroczyć dwóch w ciągu tygodnia oraz jednego z języków obcych dla danego ucznia.
d) Liczba sprawdzianów z dużych partii materiału z zajęć edukacyjnych (poza językami obcymi
i wybranymi przedmiotami w zakresie rozszerzonymi) w klasie drugiej i trzeciej liceum nie może przekroczyć dwóch w ciągu tygodnia, jednego z języków obcych oraz jednego z wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonych dla danego ucznia.
e) W danym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian dla ucznia.
f) W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany.
g) Ocena z prac pisemnych powinna być zawsze uzasadniona krótką recenzją zapisaną przez nauczyciela na pracy lub podanie do wiadomości uczniów szczegółowych kryteriów ocen.
h) Sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców na zasadach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.
i) W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie i terminie określonym w przedmiotowym systemie oceniania lub po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
j) W przypadku dłuższej nieobecności, termin i forma zaliczenia materiału zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
k) Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do jej jednorazowej poprawy w formie i terminie określonym w przedmiotowymi systemami oceniania.

1.2. Kartkówki:
a) Przez kartkówki należy rozumieć krótką formę pisemną sprawdzenia wiedzy, obejmującą materiał z trzech jednostek lekcyjnych.
b) Kartkówka nie musi być uprzednio zapowiedziana.

2. Odpowiedzi ustne.
Ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela.

3. Ocenie podlegają inne formy aktywności ucznia:
a) prace domowe,
b) opracowanie i prezentacja referatów, tekstów, wystąpień, pokazów, prezentacji,
c) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników,
d) inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę przedmiotu.

4. Szczegółowe kryteria niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen za wymienione w pkt. 1 –3 form aktywności ucznia określają przedmiotowe systemy oceniania i wymagania na ocenę z poszczególnych przedmiotów.

5. Szczególne przypadki zwolnień z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych.
5.1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z powodu choroby i nieobecności usprawiedliwionej trwającej co najmniej jeden tydzień. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości w formie i terminie określonym w przedmiotowych systemach oceniania.

6. W ocenianiu z przedmiotów: wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Szczegółowe zasady w tym zakresie zawierają przedmiotowe systemy oceniania.

§ 7
Zwalnianie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
oraz  z  nauki drugiego  języka obcego.

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony – na czas określony – z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji procesu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

3. Na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 8
Klasyfikacja śródroczna i roczna.

 

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym, w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę
i umiejętności oraz różne formy aktywności.

4. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy.

6. Uczeń, który realizuje przedmiot równocześnie w formie zajęć międzyoddziałowych (fakultatywnych) w zakresie rozszerzonym oraz w formie zajęć oddziałowych w zakresie podstawowym otrzymuje w wyniku klasyfikacji śródrocznej niezależne oceny z obu form zajęć edukacyjnych. W wyniku klasyfikacji rocznej uczeń uzyskuje jedną ocenę z tego przedmiotu. Ocena roczna jest oceną z zakresu rozszerzonego przedmiotu.

7. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną jest zobowiązany do jej poprawy w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu Nieuzyskanie oceny pozytywnej w sposób istotny ma wpływ na ocenę roczną. Z uwzględnieniem pkt.10 § 4.

8. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za cały rok szkolny, ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz rocznej oceny zachowania.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze, uwzględnia śródroczną ocenę klasyfikacyjną oraz postęp edukacyjny ucznia.

10. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze to śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się automatycznie roczną oceną klasyfikacyjną.

11. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 11.

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §9 pkt. 1, § 11.

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

14. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 9
Egzamin poprawkowy.

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Uczeń, który ubiega się o egzamin poprawkowy składa w tej sprawie pisemną prośbę do dyrektora szkoły, nie później niż 1 dzień przed konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Zestawy pytań do egzaminu poprawkowego ustala egzaminator.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę klasyfikacyjną ustalona przez komisję. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie poprawkowym jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej z tego egzaminu.
9.1. Nieobecność podczas egzaminu poprawkowego mogą być usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, zastrzeżeniem pkt.11.

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, roczną z danego przedmiotu.
Z zastrzeżeniem § 11.

13. Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy:
1) otrzymuje promocję do klasy następnej, gdy nie jest uczniem klasy programowo najwyższej,
2) kończy szkołę, gdy jest uczniem klasy programowo najwyższej.

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 10
Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki.
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

8. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu klasyfikacyjnego i otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

10. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

11. Uczeń, który ubiega się o egzamin klasyfikacyjny składa w tej sprawie pisemną prośbę do dyrektora szkoły.

12. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. Egzaminy klasyfikacyjne powinny odbyć się najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13.1 Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
13.2 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący,
b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych z których przeprowadzany jest egzamin.
13.3 Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13.4 W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.

14. Pytania do egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator.

15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem pkt.8.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
– nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
– imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny,
– imię i nazwisko ucznia,
– zadania egzaminacyjne,
– ustaloną ocenę klasyfikacyjną,
– w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
16.1. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.

18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.19 i § 11.

19. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §9 pkt.1. i §11.

20. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie klasyfikacyjnym jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej z tego egzaminu.

21. Nieobecność podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 

§ 11
Sprawdzian w sytuacji ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
niezgodnie z przepisami.

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 9.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6. Przepisy określone w punktach 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

10. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

11. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

12. W skład komisji ustalającej roczną ocenę zachowania wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji
2) wychowawca oddziału,
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
7) przedstawiciel rady rodziców.

13. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

14. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania sprawdzające,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
14.1 Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

15. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) imię i nazwisko ucznia,
4) wynik głosowania,
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
15.1 Protokoły ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

§ 12
Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.

 

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję oceny klasyfikacyjnej.

2. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca przedstawia propozycję oceny zachowania.

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca powiadamia rodziców
o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i proponowanej ocenie zachowania ucznia.

4. Uczeń ma prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej oceny niż przewidywana.

5. W terminie 2 dni od daty powiadomienia uczeń składa do nauczyciela pisemny wniosek
o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia poparty przez rodzica (podpisany przez rodzica) wraz z uzasadnieniem o umożliwienie podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć dydaktycznych

6. W terminie 2 dni od daty powiadomienia uczeń składa do nauczyciela pisemny wniosek poparty przez rodzica (podpisany przez rodzica) wraz z uzasadnieniem o umożliwienie podwyższenia rocznej oceny zachowania w formie określonej w punktach 14 -21 § 12 wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

7. Nauczyciel umożliwia uczniowi podwyższenie oceny w terminie i w formie określonej w punktach 8 – 14 § 12 wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

8. Nauczyciel danego przedmiotu sprawdza i potwierdza podpisem czy uczeń spełnia wymagania dające mu prawo poprawiania oceny przewidywanej. Uczniowi, który spełnia te warunki  przysługuje prawo do poprawy tej oceny o jeden stopień.

8.1. Aby uczeń mógł poprawiać ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń musi spełnić następujące  warunki:
a) w trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne ze sprawdzianów,
b) z tytułu usprawiedliwionej nieobecności  uregulował w terminie wszystkie zaległości,
c) posiada własny zeszyt ze wszystkimi wymaganymi przez nauczyciela notatkami oraz wykonanymi zadaniami domowymi,
d) prezentuje pozytywną postawę ucznia i stosunek do obowiązków szkolnych.
9. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania do sekretariatu) informuje na piśmie rodziców ucznia o wyznaczeniu terminu oraz miejscu sprawdzianu.

10. Aby poprawić ocenę, uczeń musi przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiadomości
i umiejętności w formie pisemnej i ustnej, obejmującego zakres materiału z całego roku szkolnego.
10.1 Ostateczna ocena nie może być niższa niż proponowana.
10.2 W przypadku muzyki, plastyki, techniki, informatyki mogą być również zadania praktyczne.
10.3 sprawdzian z zajęć wychowania fizycznego ma formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych.

11. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności dokonuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian, oceniony jest zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

12. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół, który wraz z pisemnymi pracami i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach dołącza się do arkusza ocen ucznia.
13. Ocenę uzyskaną przez ucznia uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną.

14. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana przez wychowawcę rocznej oceny zachowania:
1) Rodzic ucznia składa do wychowawcy pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania.
2) Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie do 3 dni od powiadomienia rodziców o ustalonej przez wychowawcę ocenie zachowania.
15. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana:
1) rodzice usprawiedliwili w terminie wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym,
2) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę,
3) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
16. Wychowawca uzgadnia z rodzicami ucznia termin rozmowy wyjaśniającej.
16.1. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

17. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie oceny zachowania.

18. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: dyrektora, przedstawiciela rady pedagogicznej, pedagoga, rodzica danego ucznia, przedstawiciela samorządu uczniowskiego.

19. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.

20. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić protokół, który zawiera:

1) termin przeprowadzenia rozmowy,
2) ustaloną ocenę ostateczną,
3) uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia oceny z zachowania,
4) podpisy osób biorących udział w rozmowie.
20.1. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

21. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.

 

§ 13
Zasady oceniania zachowania uczniów

 

1. Celem wewnątrzszkolnych zasad oceniania zachowania ucznia jest:

 • informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępie w tym zakresie,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,
 • dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach
  i problemach w zachowaniu,

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się wg następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
2) nieodpowiednie
1) naganne
2.1. Za ocenę wyjściową uważa się ocenę dobrą.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • sumienność i pilność w nauce
 • wytrwałość w przezwyciężaniu trudności
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • dbałość o pomoce szkolne i troska mienie szkoły
 • systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne
 • stopień zaangażowania w życie klasy, szkoły i środowiska
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy
 • godzenie nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi
 • uczciwość w postępowaniu i reagowanie na zło, prawdomówność
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość, higienę i zdrowie własne oraz innych osób, nieuleganie nałogom
 • godne, etyczne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom,
 • wspieranie i pomoc innym uczniom w szkole
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłową reakcję na zagrożenia
 • przestrzeganie procedur obowiązujących w szkole.

4. Kryteria oceny zachowania na poszczególne stopnie:

4.1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) spełnia wszystkie wymagania § 13 p.3
2) jest inicjatorem działań na rzecz szkoły
3) aktywnie uczestniczy w życiu społecznym
4) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych

4.2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) spełnia wymagania zawarte w § p.3
2) aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły
3) aktywnie uczestniczy w życiu społecznym
4) ma max.5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

4.5. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) spełnia wymaganiom zawartym § 13 p.3
2) ma max 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

4.6. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który
1) uchybia wymaganiom zawartym w § 13 p.3
2) stosuje się do środków wychowawczych wykazując poprawę
3) nie wykazuje większego zaangażowania w życie klasy i szkoły
4) nie przestrzega wszystkich przyjętych form grzecznościowych
5) ma max 16 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

4.7 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) rażąco uchybia wymaganiom zawartym w § 13 p.3
2) nie wykonuje poleceń nauczyciela
3) demonstruje swoje lekceważenie w stosunku do szkoły i pracowników
4) utrudnia prowadzenie zajęć
5) nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad współżycia
4) wchodzi w konflikt z prawem
5) ma max 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

4.8. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który
1) nie przestrzega wymagań zawartych w § 13 p.3
2) wykazuje negatywny stosunek do obowiązków szkolnych, łamie przepisy szkolne
3) swoim zachowaniem wpływa negatywnie i demoralizująco na innych uczniów
4) ignoruje proponowane środki wychowawcze
5) charakteryzuje się brakiem kultury osobistej, jest arogancji, wulgarny, złośliwy
6) wchodzi w konflikt z prawem lub zostało wydane postanowienie sądowe orzekające o jego winie.
7) ulega nałogom lub znajduje się pod wpływem środków ograniczających świadomość
8) ma ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania,
 • warunkach i trybie zgłaszania zastrzeżeń jeżeli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
 • dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
 • skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny zachowania,
 • formie przekazywania informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocje ucznia, za wyjątkiem pkt.8 § 13.

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. Tryb ustalania oceny zachowania

11. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii: nauczycieli przedmiotów i innych pracowników szkoły, zespołu uczniowskiego, ocenianego ucznia.

12. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzenie rady pedagogicznej wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców o zagrożeniu oceną naganną zachowania.

13. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca informuje uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach zachowania.

14. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ocenę zachowania w czasie rozmowy z uczniem lub jego rodzicami. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania określa §12 pkt.14-21.

15. Tryb usprawiedliwiania nieobecności:

1) rodzice mają obowiązek pisemnie lub osobiście usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach bezpośrednio po powrocie do szkoły, ale nie później niż w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły, usprawiedliwienie powinno zawierać termin i powód nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych,
2) pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach ma formę: zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej nieobecności,
w przypadku przedłużającej się choroby (powyżej 1 tygodnia) rodzice mają obowiązek poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę lub dyrektora szkoły,
3) w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia (hospitalizacja, wyjazd rodzinny) rodzice mają obowiązek pisemnie powiadomić wychowawcę lub dyrektora szkoły nie później niż w dniu zwolnienia, z podaniem terminu i powodu nieobecności,
4) w przypadku wyjazdu rodzinnego dłuższego niż 1 tydzień wymagana jest zgoda dyrektora szkoły,
5) opuszczenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych jest możliwe po uzyskaniu zgody rodziców oraz wychowawcy lub dyrektora szkoły,
6) nieobecności nieusprawiedliwione skutkują obniżoną oceną zachowania.

16. Zasady oceniania zachowania ucznia realizującego nauczanie indywidualne.

17. Zachowanie ucznia realizującego obowiązek szkolny poprzez nauczanie indywidualne jest oceniane przez wychowawcę klasy, do której uczeń jest zapisany wg skali ocen przyjętej w regulaminie.

18. Wychowawca klasy informuje ucznia korzystającego z nauczania indywidualnego oraz jego rodziców/prawnych opiekunów o zasadach i kryteriach ustalania oceny zachowania, w terminie do 2 tygodni od momentu rozpoczęcia z uczniem zajęć.

19. Ze względu na ograniczoną możliwość udziału ucznia w życiu klasy i szkoły ustanawia się następujące kryteria oceny zachowania:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 • sumiennie na miarę swoich możliwości intelektualnych i zdrowotnych przygotowuje się do zajęć,
 • samodzielnie zgłasza nauczycielowi chęć wykonania prac dodatkowych na rzecz klasy i szkoły,
 • rzetelnie i z dużą starannością wykonuje wszystkie zlecone przez nauczyciela prace,
 • utrzymuje kontakty z klasowymi rówieśnikami,
 • w kontaktach z nauczycielami przejawia wysoką kulturę osobistą.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 • zazwyczaj sumiennie przygotowuje się do zajęć,
 • poproszony, włącza się w działania na rzecz klasy i szkoły,
 • sumiennie wykonuje wszystkie zlecone przez nauczyciela prace,
 • utrzymuje kontakty z klasowymi rówieśnikami,
 • w kontaktach z nauczycielami przejawia wysoką kulturę osobistą.

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 • przygotowuje się do zajęć na miarę swych możliwości a nieprzygotowania zdarzają mu się sporadycznie,
 • stara się sumiennie wykonywać zlecone przez nauczyciela prace, wykazując czasem własną inicjatywę,
 • interesuje się życiem klasy i szkoły lecz nie angażuje w działania,
 • jest kulturalny w kontaktach z nauczycielami.

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 • na ogół przygotowuje się do zajęć na miarę swych możliwości, zdarzają mu się nieprzygotowania do zajęć wynikające z zaniedbania obowiązków szkolnych,
 • wykonuje polecenia nauczycieli, lecz sam nie przejawia własnej inicjatywy,
 • nie wykazuje zainteresowania życiem klasy i szkoły,
 • jego kultura osobista w kontaktach z nauczycielami nie budzi zastrzeżeń.

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 • na ogół jest nieprzygotowany się do zajęć, a jego postawa wskazuje na lekceważenie obowiązków szkolnych,
 • nie wykonuje prac zleconych przez nauczyciela,
 • odmawia kontaktów z rówieśnikami, stroni od spraw szkoły i klasy,
 • w kontaktach z nauczycielami nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania.

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który wszedł w konflikt z prawem lub w rażący sposób łamie zasady współżycia społecznego i statutu szkoły.

Uczeń, któremu dyrektor szkoły udzielił upomnienia może otrzymać maksymalnie poprawną ocenę zachowania w danym semestrze.

 

§ 14
Plagiat

1. Plagiat jest przestępstwem, polegającym na przepisywaniu tekstu innego autora i podpisywaniu go własnym nazwiskiem. Dotyczy to także ściągania tekstów z sieci, w tym ogólnodostępnych, czy przytaczania w niewiele zmienionej wersji tekstów bez podania źródła.
2. Przez plagiat rozumie się także: podawanie za swoje cudzych idei, czyli nie przepisując dosłownie, używanie cudzych idei, pomysłów, modeli, teorii, bez powołania się na ich autora.
3. W przypadku dokonania plagiatu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a nauczyciel ma obowiązek odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz poinformowania wychowawcy o zaistniałej sytuacji, co może mieć wpływ na ocenę zachowania. Popełnienie przez ucznia ponownego plagiatu (z dowolnego przedmiotu) wyklucza możliwość otrzymania przez ucznia oceny wzorowej i bardzo dobrej zachowania.

 

§ 15
Przepisy końcowe

 

1. Wszystkie sprawy szczegółowe nie regulowane niniejszym regulaminem oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są dokumentem otwartym. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa Szkoły.

3. WZO podlegają ewaluacji po każdym roku szkolnym. Ewaluację prowadzi zespół powołany przez Dyrektora oraz nauczyciele w odniesieniu do Przedmiotowych Zasad Oceniania.

4. Wszelkich zmian w WZO dokonuje wyłącznie Rada Pedagogiczna.

5. Ustalenia szczegółowe dotyczące zajęć edukacyjnych podejmują nauczyciele w PZO na początku roku szkolnego.

 

§ 16

1. Traci moc Wewnątrzszkolny System Oceniania z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania wchodzą w życie z dniem 12.09.2019 roku.