Wizja szkoły

 • uczniów otacza się właściwą opieką, a nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły zapewniają bezpieczne warunki do nauki,
 • wyposaża się uczniów w wiedzę, kształtuje umiejętności i postawy, niezbędne w dorosłym życiu,
 • uczy się szacunku do historii, tradycji i kultury naszego kraju,
 • panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu,
 • nauczyciele prowadzą koła uczniowskie zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami młodzieży,
 • kreuje się postawy twórcze i aktywne, w oparciu o wartości humanistyczne,
 • dba się o rozwój podstawowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie czyli: porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, doskonalenia umiejętności matematycznych i informatycznych, a także społecznych i obywatelskich,
 • nauczyciele stosują nowoczesne i efektywne metody nauczania, prowadzą działania innowacyjne sprzyjające rozwojowi uczniów i realizacji ich planów,
 • kształtuje się postawy przedsiębiorcze i zdolności do podejmowania inicjatywy,
 • rodzice angażują się w życie szkoły, tj. uczestniczą w planowaniu działalności liceum, wspierają inicjatywy nauczycieli i uczniów, dbają o rozwój intelektualny i wychowanie dzieci, w duchu tolerancji dla różnorodności,
 • propaguje się ideę wolontariatu,
 • podejmuje się współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami edukacyjnymi, władzami samorządowymi,
 • wszyscy uczniowie, pracownicy i rodzice dbają o wizerunek szkoły, promując ją w środowisku lokalnym.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu:

 • To świadomy siebie młody człowiek, który zna swoje mocne i słabe strony.
 • Posiada koncepcję – obraz samego siebie, do którego dąży i ma motywację do stałego rozwijania się.
 • Potrafi samodzielnie organizować i regulować swój proces uczenia się na poziomie indywidualnym i grupowym.
 • Jest świadomy stanu posiadanej wiedzy i umiejętności.
 • Efektywnie zarządza swoim czasem.
 • Potrafi podejmować niezależne decyzje.
 • Wie jak radzić sobie z trudnościami, rozwiązywać problemy.
 • Posiada umiejętność krytycznego myślenia.
 • Jest samodzielny.
 • Zna swoje potrzeby, ma świadomość swojej odrębności i wyjątkowości.
 • Jest ciekawy świata, chce rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.
 • Uczestniczy w życiu kulturalnym jako odbiorca lub/i aktywnie prowadzi działalność kulturalną. Jest otwarty na różne formy ekspresji kulturowej.
 • Jest świadomy dziedzictwa kulturowego własnego kraju i Europy oraz ich miejsca w świecie.
 • Potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery i wie jak ją zrealizować.
 • Jest przedsiębiorczy, otwarty na zmiany i inicjatywy, potrafi określić swoje cele zawodowe i biznesowe.
 • Zna zasady społeczne i kieruje się nimi w życiu codziennym.
 • Postępuje zgodnie z chrześcijańskimi zasadami moralnymi.
 • Jest świadomy swoich praw i obowiązków.
 • Jest świadomym Polakiem i obywatelem Unii Europejskiej.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, wspiera i kreuje działania na jej rzecz.
 • Rozumie role i zakres odpowiedzialności instytucji stanowiących politykę na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym, europejskim i międzynarodowym.
 • Potrafi skutecznie kontaktować się i wpływać na instytucje publiczne i niepubliczne.
 • Dostrzega potrzeby innych, okazuje zainteresowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów, chętnie niesie pomoc na zasadzie wolontariatu.
 • Jest tolerancyjny, świadomy wielokulturowości świata współczesnego,
 • Zna sytuację polityczną i gospodarczą świata. Potrafi oceniać i wyciągać samodzielne wnioski. Ma swoje zdanie na temat.
 • Dba o środowisko naturalne, promuje zachowania proekologiczne.
 • Prowadzi zdrowy tryb życia, jest świadomy zagrożeń jakie powodują uzależnienie od alkoholu, narkotyków, papierosów i innych.
 • Aktywnie uprawia sport.
 • Posługuje się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym.
 • Posiada kompetencje informatyczne, pozwalające na korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych tak aby uczestniczyć w obszarach społecznych które ulegają cyfryzacji.
 • Potrafi tworzyć relacje interpersonalne w rodzinie, grupie, społeczeństwie, które zapewniają dobrą kondycję psychofizyczną. Aktywnie wpływa na respektowanie wartości i reguł społecznych.