S T A T U T
DIECEZJALNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W RACIBORZU

Opracowano na podstawie:
– Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
– Ustawa wprowadzająca przepisy prawa oświatowego z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 60)
– Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943)
– Ustawa z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz.1116)–m.in. zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.–Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) dotyczące zawieszania zajęć oraz zdalnego nauczania
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U z dnia 2 września 2022 r.)
– Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r.(Dz.U. z 1998 nr 51 poz.318)

Rozdział I. Informacje ogólne

§1

Szkoła posiada nazwę: Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu.
Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
Siedzibą liceum jest budynek znajdujący się w Raciborzu, przy ulicy Cecylii 10.
Organem prowadzącym szkołę jest Diecezja Opolska reprezentowana przez każdorazowego Biskupa Diecezji, mającego siedzibę w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19.

§2

(uchylony)
(uchylony)
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz przerw świątecznych i ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

W Szkole prowadzone są:
Do roku szkolnego 2021/2022, oddziały trzyletniego Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.
Od roku szkolnego 2019/2020, oddziały czteroletniego Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu powstałe w trybie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, prowadzi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum – dla absolwentów gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147 wymienionej ustawy.
Do klas liceum trzyletniego mają zastosowanie przepisy prawa oraz podstawy programowe kształcenia ogólnego, programy nauczania i podręczniki, zasady oceniania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dotyczące trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§3

Liceum jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
Zasada zapisana w ust.1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
celów i zadań statutowych,
programu wychowawczo – profilaktycznego,
programów nauczania.
Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli i jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
Wychowanie w szkole, w tym poprzez kształcenie, oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół katolicki.

§4

Liceum, którego charakter określa art. 3 jest szkołą ogólnodostępną dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut.

§5

Liceum zapewnia:
rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
realizację: programów nauczania zawierających podstawę programową kształcenia ogólnego, ramowego planu nauczania, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania egzaminów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

§6

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

 

Rozdział II. Cele i zadania szkoły

§7

Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju młodzieży – w procesie wychowania, nauczania i opieki, określonym dla liceum ogólnokształcącego, realizowanym zgodnie
z prawem, według koncepcji zapisanej w art. 3 Statutu.
Liceum zapewnia harmonijny rozwój uczniów umożliwiając im poprzez zdobywanie wiedzy, osiągnięcie samodzielności w działaniu.
Szkoła wspiera kształtowanie przyszłej kariery uczniów, wzmacnia postawy moralne, wartości chrześcijańskie i patriotyczne, kształtuje postawy prozdrowotne, rozwija pasje i zainteresowania uczniów.
Szkoła umożliwia zdobycie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Szkoła umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas nauki w liceum.
Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za własny rozwój oraz do odpowiedzialności za innych, za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

§8

Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczo – profilaktycznym, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane w środowisku szkoły przykładem życia przede wszystkim przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole.
Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli między sobą, dyrektora i nauczycieli.

§9

Kształcenie w szkole jest częścią szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:
1) podmiotowości,
2) odpowiedzialności,
3) umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,
4) poczucia własnej godności,
5) możliwości twórczych,
6) potrzeby i poczucia sensu, równocześnie przekraczanie siebie w kierunku bycia „z drugimi” i „dla drugich”.
7) potrzeby rozwoju,
W procesie rozwoju ucznia nauczyciel przyjmuje rolę partnera-mentora, osoby która w relacji z uczniem kieruje się życzliwością i  szacunkiem dla wychowanka. Relacja nauczyciel-uczeń jest zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Rola nauczyciela polega na:
1) nauczaniu,
2) kierowaniu, współdziałaniu i towarzyszeniu uczniom w dążeniu do prawdy i poznawaniu przez ucznia samego siebie,
3) stawaniu się wzorem, poprzez autentyczność, akceptację i empatyczne rozumienie innych,
4) rozwijaniu zainteresowań uczniów i kształtowaniu ich zawodowej samoświadomości,
5) pomocy w dokonywaniu wyboru dalszej samodzielnej drogi samorealizacji przez uczniów.
Szkoła wspomaga uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, realizując wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego poprzez różnorodną formę przedsięwzięć organizowanych na rzecz rozwoju zawodowego przez całą kadrę pedagogiczną, w tym doradców zawodowych.
W szkole realizowane są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego aby zagwarantować uczniom
i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym wyboru dalszego kształcenia
i zawodu.
Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia w sferach dojrzewania:
intelektualnego, emocjonalnego i moralnego. Kształtuje dojrzewanie woli i funkcjonowanie
w społeczeństwie. Wspiera prawidłowy rozwój fizyczny uczniów i kształtuje postawy prozdrowotne. Szkoła dąży do zapewnienia uczniom równowagi i harmonii psychicznej.
Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku własnego rozwoju. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane
i realizowane – warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków, jak
i wychowawców.

§10

W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego opartego na fundamencie Ewangelii.
Jednocześnie szkoła jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i nie wyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji.
Szanując ich przekonania, szkoła zapewnia wszystkim wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy – w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości. Uczniowie ci mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania obowiązującym w szkole.
W zakresie praktyk religijnych – korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania poza szkołą. Sprawowanie opieki w związku z ich praktykami religijnymi, w razie potrzeby zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

§11

Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi fundament edukacji w szkole. Nauka religii jest organizowana w ramach planu zajęć dla wszystkich uczniów. Uczniowie niewierzący lub wyznający inną religię korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania w zakresie praktyk religijnych.

§12

Środowisko wychowawcze szkoły – jako wspólnoty – tworzą wszyscy jej członkowie: nauczyciele, młodzież i rodzice uczniów.
Szkoła wspiera rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci i stara się o współpracę z nimi prowadzącą do osiągania spójności wychowawczej.
Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

§13

Realizując cele i zadania określone w ustawie, szkoła:
1) kształtuje środowisko wychowawcze, aby było wspierające dla prawidłowego rozwoju uczniów,
2) sprawuje opiekę nad uczniami, chroni ich przed zagrożeniami i wychowuje do odpowiedzialności za swoje życie,
3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań dla liceum ogólnokształcącego,
4) przygotowuje uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszej edukacji.
Szkoła w szczególności:
1) wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii, kultury narodowej, tożsamości religijnej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne kultury, religie i narody,
2) kształci, przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych przez dyrektora do użytku w szkole programów nauczania,
3) zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze w formach dostosowanych do potrzeb.
Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć.
Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.
W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele-opiekunowie. Sposób organizacji wycieczek określa odrębny regulamin.
Nauczyciele pełnią podczas przerw lekcyjnych dyżury. Nauczyciel pełni dyżur w określonym miejscu od początku przerwy do jej zakończenia.

§14

Szkoła posiada program wychowawczo – profilaktyczny oparty na zasadach i wartościach chrześcijańskich, obejmujący treści i działania o charakterze informacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Program wychowania i profilaktyki jest otwartym projektem, gdyż harmonogram działań jest każdorazowo dostosowany do potrzeb danego zespołu uczniowskiego.
Program realizowany jest przez nauczycieli, wychowawcę i pracowników pedagogicznych przy współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Program wychowawczo – profilaktyczny musi być zgodny z charakterem wychowawczym szkoły określonym w statucie, zgodnie z zasadami wiary i moralności katolickiej oraz z zasadami personalizmu chrześcijańskiego.
Program wychowawczo – profilaktyczny uchwala Rada Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej. Za zgodność programów z nauczaniem Kościoła, odpowiada organ prowadzący.

§15

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Za organizowanie pomocy, o której mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest dyrektor. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

§16

Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
Pomoc polega na:
1) rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości edukacyjnych ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
2) dostosowaniu do tych potrzeb procesu nauczania i indywidualizacji pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, co umożliwia prawidłowy przebieg nauczania i rozwój ucznia.
Wychowawcy uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną przy współpracy
z pedagogiem szkolnym opracowują plany działań wspierających, określają zakres i zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy, pedagog pod  kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było wspierające ucznia.
Ze strony szkoły podejmowane są wysiłki, aby doprowadzić do uzgodnienia spójności pomocy ze strony rodziców i nauczycieli.
Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli, pedagoga pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającą dla poszczególnych osób, zwłaszcza potrzebujących pomocy.
W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowane do aktualnych potrzeb, wskazane w odrębnych przepisach.

§17

Realizując zadania liceum, w szkole obowiązuje staranie o wspieranie pełnego i wszechstronnego rozwoju ucznia przy zachowaniu przepisów warunkujących bezpieczne
i higieniczne warunki pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi regulacjami.
Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego oraz korzysta z pomocy katolickiej placówki doskonalenia nauczycieli działającej w tych strukturach.
Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
Szkoła umożliwia organizację i realizacje działań w zakresie wolontariatu.
Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną.
1) W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) Decyzję o wprowadzeniu innowacji pedagogicznej w szkole podejmuje dyrektor na wniosek nauczyciela – autora innowacji pedagogicznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
5) Nauczyciel autor innowacji zobowiązany jest do:
a) przedłożenia dyrektorowi zgłoszenia innowacji,
b) przedstawienia Radzie Pedagogicznej opisu innowacji,
c) przedłożenia zgody autora/autorów innowacji na prowadzenie innowacji,
Szkoła prowadzi swoją działalność współpracując z innymi szkołami, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami w kraju i za granicą.
Szkoła współpracuje z organizacjami w środowisku lokalnym, korzysta z ich dorobku oraz uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym.
Szkoła może prowadzić zdalne nauczanie są to wszystkie formy organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego (uczenia się, nauczania, sprawdzania wiedzy i umiejętności) niewymagające bezpośredniego kontaktu nauczającego z uczącym się, w którym wykorzystuje się technologie informacyjne i komunikacyjne.

§18

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.
Szkoła wspiera wychowawczą funkcję rodziny – jako katolicka instytucja oświatowo – wychowawcza.
Szkoła widzi w rodzicach uczniów sprzymierzeńców w pracy wychowawczej, dydaktycznej, prewencyjno – profilaktycznej oraz opiekuńczej.
Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz formy dokształcania i formacji.
Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do wyników i przebiegu nauczania poprzez wgląd do dziennika elektronicznego.
Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły jako katolickiej instytucji edukacyjnej.
Rodzice uczniów mają prawo do:
1) zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,
2) wnoszenia propozycji zmian do statutu,
3) zatwierdzania programu wychowawczo – profilaktycznego,
4) zapoznania się ze stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
5) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

Rozdział III Organy szkoły

§19

Organami szkoły są:
dyrektor,
rada pedagogiczna,
samorząd uczniowski,
rada rodziców.

§20

Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, a więc każdorazowy Biskup Diecezji Opolskiej, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły oraz obowiązujące przepisy dotyczące kwalifikacji.

Dyrektor

§21

Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za realizację jej zadań, zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem charakteru szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
Dyrektor w szczególności:
sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art.62 ust.2 ustawy Prawo oświatowe.
odpowiada za przestrzeganie art.14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego,
prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły.
jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową, zgodne z charakterem wychowawczym liceum.
wyznacza termin egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie.
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.
10 a) Zajęcia w szkole zawiesza się na czas oznaczony w razie wystąpienia na danym terenie:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1–3
– w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11
10 b) 1) W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.
2) Szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu określają odrębne procedury.
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
kontroluje przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
odpowiada za organizowanie w liceum pomocy psychologiczno – pedagogicznej i odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
współpracuje z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
i młodzieżą, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych celem właściwej realizacji tej opieki.
stwarza warunki do działania w szkole organizacji wspierających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele
i zadania statutowe liceum,
realizuje zadania związane z rozwojem zawodowym nauczycieli, oceną ich pracy.
rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe szkoły.
ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy szkoły,
dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,
realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły.
Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych
pracowników. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami
i samorządem uczniowskim. W szczególności:
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej , nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planu pracy szkoły.
3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
4) składa organowi prowadzącemu okresowe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.
Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach trudnościach i potrzebach.

 

§22

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w Statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.
Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowawczo – profilaktycznego.
Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, przynajmniej respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.
Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:
1) wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki,
2) właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.
4. Dyrektor nadzoruje realizację eksperymentu pedagogicznego.
5. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim i stwarza warunki do realizacji wolontariatu.

§23

1. Dla dobra pracy szkoły dyrektor może zatrudnić wicedyrektora. Kandydatura osoby wicedyrektora powinna być uzgodniona przez dyrektora z organem prowadzącym.
2. Kompetencje wicedyrektora określają przydziały czynności i obowiązków ustalane przez dyrektora szkoły. Do kompetencji wicedyrektora należy w szczególności:
1) przejęcie na siebie zadań dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w placówce z wyłączeniem spraw, kadrowych, finansowych i zastrzeżonych przepisami prawa wyłącznie dyrektorowi.
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i prowadzenie dokumentacji z nim związanej.
3) nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych wynikających z planu pracy szkoły.
4) prowadzenie dokumentacji i kontrola godzin ponadwymiarowych nauczycieli.
5) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
6) kontrola dyżurów nauczycieli.
7) sporządzanie na podstawie planu pracy szkoły rocznego terminarza imprez i wydarzeń szkolnych.
8) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę.
9) nadzór nad prowadzeniem egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
10) nadzór nad pracą pedagoga szkolnego.
11) opracowanie planu i koordynacja zajęć pozalekcyjnych.
12) nadzór nad pracą biblioteki.
13) nadzór nad realizacją obowiązku nauki,
14) udział w sporządzaniu projektu tygodniowego rozkładu lekcji w szkole oraz przydziału zajęć dodatkowych.
15) nadzór nad działaniami związanymi z uczestnictwem uczniów w zawodach, konkursach
i olimpiadach przedmiotowych.
16) koordynacja szkoleń rady pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna

§24

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) przyjmuje sprawozdanie dyrektora szkoły z monitorowania pracy szkoły oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,
5) ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie,
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
8) przygotowanie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego.
9) zatwierdzanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.
10) uchwalanie projektu zmian w Statucie,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach – wymaganych przez prawo.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza programy nauczania oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,
2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,
3) okresowe i roczne oceny dotyczące stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych
i materialnych warunków pracy szkoły.
4) ponadto rada pedagogiczna ma następujące prawa:
a) zatwierdzanie wniosków komisji rady,
b) zatwierdzanie wniosków w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar.
c) opiniowanie regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym.
d) występowanie z wnioskami w sprawach organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela.

§25

Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu, który musi być zgodny
ze Statutem.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane.
Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Samorząd Uczniowski

§26

1.W szkole działa samorząd uczniowski.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin.
Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu.
Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.
Plan działań samorządu musi być zgodny z celami szkoły.
Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
4) prawo do opiniowania wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz zajęć pozalekcyjnych.
5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Samorząd organizuje różne formy pozalekcyjnego życia społeczności uczniowskiej,
a zwłaszcza pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
Tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy i prospołeczny.
Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
Samorząd podejmując działania z zakresu wolontariatu:
1) wyłania ze swojego składu Radę Wolontariatu,
2) organizuje działania w porozumieniu z innymi organami szkoły,
3) współuczestniczy w działaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje zewnętrzne.

§27

Samorząd uczniowski, działając w uzgodnieniu z opiekunem samorządu, troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:

czynnie uczestniczyli w życiu społeczności szkolnej, identyfikowali się ze szkołą, mieli poczucie wspólnoty i akceptacji,
godnie reprezentowali szkołę,
znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
aktywnie uczestniczyli przy realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.
mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej,
wspierali i aktywizowali działania prozdrowotne, sportowe i turystyczne. Propagowali zdrowy tryb życia,
aktywnie współpracowali z środowiskiem lokalnym, szkołami, uczelniami, organizacjami, samorządem, instytucjami,
mieli możliwość udzielania pomocy na zasadach wolontariatu,
aby organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

 

Rada Rodziców

§28

W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów. Rada rodziców jest organem wspierającym szkołę i opiniodawczym.
Sposób wyłaniania rady rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
Rada rodziców w szczególności::
1) wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły,
2) współdziała z dyrektorem szkoły,
3) działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
4) pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
5) zatwierdza szkolny program profilaktyczno-wychowawczy,
opiniuje wewnątrzszkolne zasady oceniania, a także zajęcia pozalekcyjne oraz działania opiekuńczo-wychowawcze szkoły.
6) może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.
4. Zapewnia rodzicom, poprzez klasowe rady rodziców, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły,
w szczególności poprzez:
1) uzyskanie rzetelnej informacji na temat postępów i osiągnięć uczniów.
2) uzgadnianie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole.
3) uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia uczniów,
4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

§29

1. Do szkoły nie mają zastosowania przepisy art.80 – 83, art. 84 ust 1 -4 i 7, art. 85 oraz art.86 ustawy Prawo oświatowe.
2. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§30

1. Sprawy sporne dotyczące szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanych stron
z dyrektorem.
2. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. W rozmowie,
w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.
3. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.

§31

W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem szkoły.
Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.

§32

Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kościelnego – ze względu na charakter szkoły.

Rozdział IV. Organizacja Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu

§33

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach, zgodnie z arkuszem organizacji obowiązującym w roku szkolnym.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
6. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych.
7. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej za pomocą dziennika lekcyjnego i elektronicznego.
8. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego regulują osobne przepisy.

§34

1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.
2. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1, uwzględniająca poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły – wymaga, aby decyzja dyrektora była podejmowana we współpracy z radą pedagogiczną i po zaciągnięciu opinii rodziców.
Tworzenie grup oraz liczba uczniów w grupach, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przekracza możliwości budżetowe szkoły.

§35

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
W arkuszu organizacji liceum określa się w szczególności:
1) liczbę oddziałów,
2) liczbę uczniów w oddziałach,
3) liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
4) tygodniowy wymiar godzin zajęć,
a) edukacyjnych – w poszczególnych klasach,
b) terapeutycznych,
c) z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć.

§36

Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych
i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

§37

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
biblioteki,
sali gimnastycznej,
pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,

 

§38

Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych, w tym wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, doskonaleniu zawodowemu oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.
Rodzice uczniów mają prawo do korzystania z zasobów bibliotecznych po dopełnieniu formalności zgodnie z regulaminem biblioteki.

1) stwarza warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz czytania i uczenia się,
2) tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
3)organizuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.
Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:
1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej,
2) gromadzi i opracowuje zbiory,
3) prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
4) pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom, rodzicom.
Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określa odrębny regulamin.

Rozdział V. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników

§39

1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
1) realizuje podstawowe jej zadania: wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły opisanym w Statucie,
2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im
dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.
Nauczyciel tworzy relację z uczniem opartą na autentyczności, akceptacji i empatii.
Postawa nauczycieli i działania względem uczniów zorientowane są na odkrywanie
i rozwijanie potencjału uczniów.

§40

Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
poziom i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,
mienie szkoły,
osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

§ 41

Obowiązkiem nauczycieli jest stałe doskonalenie umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej, umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły katolickiej.
Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.
Nauczyciel:
przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczanego przedmiotu,
opracowuje program autorski,
opracowuje program autorski dla realizacji przedmiotowych bloków tematycznych, gdzie programy nauczania wybranych przedmiotów pozostają w korelacji ze sobą i tworzą wspólną całość realizując podstawę programową,
zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.
W szkole może być zatrudniony pedagog.
Do zadań pedagoga należy w szczególności:
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
określenie form i sposobów udzielenia uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,
planowanie i koordynowanie pracą szkolnego wolontariatu.

§ 42

W szkole mogą być tworzone następujące zespoły nauczycieli:
1) klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),
2) uczących w przedmiotowych blokach tematycznych,
3) wychowawcze,
4) przedmiotowe,
5) problemowe,
6) zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
Zadaniem zespołu klasowego jest w szczególności praca nad:
1) programami nauczania dla danej klasy,
2) wyborem podręczników,
3) zakresami programów rozszerzonych poszczególnych przedmiotów.
3. Zadaniem zespołu nauczycieli uczących w przedmiotowych blokach tematycznych jest
w szczególności:
1) utworzenie korelacji między poszczególnymi programami nauczanych przedmiotów w blokach tematycznych:
– język polski, historia, wiedza o kulturze, muzyka i plastyka,
– geografia, wiedza o społeczeństwie,
– matematyka, fizyka, informatyka,
– biologia, chemia,
Bloki tematyczne mogą ulegać ewaluacji zgodnie z potrzebami uczniów i koncepcją pracy nauczycieli.
2) opracowanie rozkładów materiału dla danego przedmiotu w zgodzie z założeniami nauczania w przedmiotowych blokach tematycznych,
3) współpraca przy realizacji założeń przedmiotowych bloków tematycznych, stosowanie rozmaitych metod, technik i narzędzi przy tworzeniu interdyscyplinarnych zajęć tematycznych.
4) współpraca z uczelniami, instytucjami naukowymi i artystycznymi,
4. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły projektu programu wychowawczo – profilaktycznego.
Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
troska o realizację podstawy programowej w sposób zgodny z charakterem szkoły w zakresie treści programów i podręczników,
opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów.
Zadaniem zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia,
2) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, zgodnie z potrzebami ucznia,
3) współpraca z rodzicami,
4) opracowanie programu pomocy, planu działań wspierających i form jego realizacji,
5) dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej ewaluacja. Formułowanie zaleceń dotyczących dalszej pomocy,
6) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
7) kierowanie się dobrem ucznia.

§43

Wychowawca klasy sprawuje opiekę nad oddziałem i prowadzi planową pracę wychowawczą, zgodnie z realizowanymi w szkole celami wychowawczymi. Sprawowanie opieki nad oddziałem wymaga od niego bliższego poznania uczniów oddziału – ich warunków życia, sytuacji rodzinnej, potrzeb i zainteresowań.
Nauczyciel – wychowawca powinien:
1) organizować środowisko wychowawcze, tworzyć atmosferę wychowawczego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.
2) integrować zespół klasowy, dbać o dobre wzajemne relacje miedzy uczniami, rozwiązywać konflikty,
3) kształtować właściwy stosunek do nauki i innych obowiązków ucznia,
4) rozwijać aktywność społeczną uczniów, inspirować i wspomagać działania zespołowe, uczyć właściwej organizacji czasu wolnego,
5) otaczać indywidualną opieką i wspierać w trudnościach każdego wychowanka,
6) ukazywać odpowiedzialną postawę życiową, wynikającą z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
7) w celu ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów powinien współdziałać
z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz pedagogiem i innymi specjalistami realizującymi zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8) utrzymywać kontakt z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia spójnej wizji wychowania,
9) współdziałanie z zespołami do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom z oddziału klasowego. Planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawca ma obowiązek uwzględniać wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte
w dokumentacji przebiegu nauczania oraz współpracować z rodzicami i – w zależności od potrzeb –
z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, które mogą inicjować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych – spójne
z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły.
Wychowawca oddziału powinien mieć dobre rozeznanie w sytuacji życiowej i materialnej uczniów. Powinien pomagać im w trudnych sytuacjach oraz w uzyskaniu dla nich pomocy materialnej
o charakterze socjalnym albo motywacyjnym. Może on występować z wnioskiem o przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
Wnioski te składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wnioski wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
Zadania wychowawcy oddziału związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym określone zostały w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tymi przepisami do wychowawcy oddziału należy:
1) informowanie, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
2) ocenianie zachowania uczniów poprzez rozpoznawanie stopnia respektowania przez nich zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły,
3) ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia,
4) informowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie i formie określonych
w statucie szkoły.
5) Powinien analizować osiągnięcia uczniów w nauce i zachowaniu, motywować ich do dalszych postępów w nauce i zachowaniu i współpracować w tym zakresie z rodzicami.

§44

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.
Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych
w prawie oświatowym, określonym w Statucie (zob. art. 4 ustawy o systemie oświaty, art. 6 Karty Nauczyciela), w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

§45

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.
Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

§46

Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującym w szkole.
Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania
i nauczania w szkole.
Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie
z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie.
3. Kryterium zapisane w ust.2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela w związku z art. 6a Karty Nauczyciela.
4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie (art. 1 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 91b ust.2 pkt. 3-4).

Rozdział VI. Uczniowie

§47

Liceum jest szkołą dostępną dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swą edukację.

§48

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.
Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:
rozmowa z uczniem,
rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi),
świadectwo ukończenia gimnazjum,
wyniki nauczania w gimnazjum,
wyniki egzaminu gimnazjalnego.
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
wyniki nauczania w szkole podstawowej
wyniki egzaminu ósmoklasisty
Ustalając sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania.
Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.
Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

§49

Uczniowie mają prawo do:
1) podmiotowego i życzliwego ich traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły,
2) dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki,
3) wprowadzania ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i towarzyszenia im w ramach procesu edukacyjnego,
4) znajomości programów nauczania i wychowania,
5) sprawiedliwej i jasnej oceny ich pracy,
6) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
7) prowadzenia działalności opartej na wolontariacie,
8) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,
9) otrzymanie pomocy w przypadku trudności,
10) wpływanie na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
11) wyrażanie swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
12) korzystanie z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka,
z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu szkoły.
Uczniowie mają obowiązek w szczególności:
1) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,
2) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, w tym w jej życiu religijnym.
3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym szkoły, w lekcjach i innych zajęciach,
4) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły, wypływającego z wyznawanych wartości kulturalnego i życzliwego stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób,
5) wypływającego z wyznawanych wartości kulturalnego i życzliwego stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób,
6)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
7) godnego reprezentowania swej szkoły,
8) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
9) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,
10) usprawiedliwiania przez rodziców lub prawnych opiekunów w terminie do tygodnia od powrotu do szkoły w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
11) w czasie zajęć edukacyjnych nieużywania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, bez zgody nauczyciela.
12) noszenia na terenie szkoły obowiązującego stroju.

§50

Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy. W szczególności strój:
– pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,
– jednoczy wspólnotę uczniów,
– uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych,
– strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

§51

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby, także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów.
Uczniowie mogą być nagradzani:
1) pochwałą wychowawcy klasy wobec zespołu klasowego,
2) pochwałą dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
3) listem pochwalnym do rodziców,
4) nagrodą książkową.
Uczniowie mogą być karani:
1) upomnieniem wychowawcy wobec zespołu klasowego,
2) upomnieniem dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
3) zawieszeniem z korzystania z przywilejów ucznia,
4) skreśleniem z listy uczniów, w trybie określonym w art.52
Szkoła informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
Tryb odwoływania się od kary:
1) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły,
2) odpowiedni wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty nałożenia kary,
3) dyrektor szkoły jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania,
4) postępowanie wyjaśniające prowadzi opiekun samorządu uczniowskiego (lub inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii organu samorządu uczniowskiego), dyrektor może także celem wyjaśnienia sprawy powołać komisję w skład której mogą wchodzić pedagog, psycholog, rodzice i uczniowie.
5) nauczyciel prowadzący postępowanie wyjaśniające przedstawia dyrektorowi swoje ustalenia (lub ustalenia komisji).
decyzja wydana przez dyrektora na podstawie tych ustaleń jest ostateczna.

§52

Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczniów, gdy:
1) postępowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu uczniów szkoły i innych osób,
2) postępowanie ucznia może prowadzić w stosunku do innych uczniów do uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów patologii społecznej,
3) uczeń swoim postępowaniem łamie postanowienia statutu lub regulaminów,
4) uczeń nie zgłosił się po wakacjach (feriach) w terminie 15 dni od rozpoczęcia zajęć szkolnych bez żadnego usprawiedliwienia ze strony rodziców (prawnych opiekunów) lub usprawiedliwienia lekarskiego,
5) uczeń dwukrotnie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności był nieklasyfikowany podczas klasyfikacji rocznej lub semestralnej, z ponad 50% przedmiotów nauczania.
W przypadku niepełnoletniego ucznia skreślenie z listy uczniów może nastąpić z powodów,
o których mowa w ust.1 pkt. 1-2.
Skreślenie z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 rok życia może nastąpić z powodów
o których mowa w ust.1.
Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wydania decyzji.
Z wnioskiem o wykreślenie z listy uczniów mogą wystąpić:
1) rodzice,
2) dyrektor,
3) rada pedagogiczna.
Przy skreślaniu z listy uczniów szkoła wykazuje troskę o zapewnienie kontynuowania procesu edukacji.

§52 a

1. W Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. Są one zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017r. Poz. 1534).

2. Gwarantami realizacji rozwiązań ujętych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania
w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu są:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna.

Rozdział VII. Budżet szkoły

§53

Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, z czesnego przekazywanego przez rodziców (opiekunów prawnych), wpisowego i działalności gospodarczej szkoły (wynajem pomieszczeń szkolnych).
Dyrektor szkoły zarządza środkami finansowymi zgodnie z ustalonymi przez organ prowadzący „Zasadami gospodarki finansowej” i podlega nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego.
Dotacja podlega rozliczeniu w zakresie jej wykorzystania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

§54

Statut nadaje organ prowadzący i zatwierdza jego zmiany.
Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§55

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a nie gospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§56

1.Szkoła używa pieczęci podłużnej urzędowej o treści:
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące
ul. Cecylii 10, 47-400 Racibórz,
NIP 6392013910 REGON 368429755
tel. 32 400 50 00, 604 951 919
oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu i godłem państwa.
2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

3. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

§57

1. Tryb wprowadzania zmian i uzupełnień do statutu:
1) wniosek mogą zgłosić: rada pedagogiczna, dyrektor,
2) po przeprowadzeniu konsultacji przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski, radę rodziców należy zredagować aneks do statutu.
3) aneks do statutu zatwierdza organ prowadzący.
2. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Tekst jednolity Statutu Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego – wchodzi w życie 30 września 2022 roku