Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu jest szkołą, która umożliwia swoim uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającym na realizację ich planów.

 

Uczy samodzielności, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji swoich działań. Kształtuje i rozwija umiejętność współpracy w grupie i kompetencji społecznych.

Wzmacnia w uczniach ich zdolności, rozwija zainteresowania, kształci, pozwala na rozszerzanie i pogłębianie wiedzy.

Daje poczucie wspólnoty społeczności szkolnej, współodpowiedzialności. Relacja ucznia i nauczyciela opiera się na dialogu, wspólnym poszukiwaniu, zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i współpracy.

Uczeń nie musi wyjść ze szkoły w pełni ukształtowany ale posiadać poczucie własnej wartości jako człowieka, wiary w swoje zdolności i możliwości.

Mieć konkretne plany na przyszłość i znać sposób ich realizacji. Konsekwentnie dążyć do celu.

Powinien być otwarty na różne możliwości rozwoju zawodowego i konsekwentny w ich realizacji.

Znać swoje mocne i słabe strony, posiadać umiejętność radzenia sobie z problemami i trudnościami, poszukiwać rozwiązań i sposobów realizacji swoich celów.

Rolą szkoły jest umożliwienie młodym ludziom harmonijnego rozwoju. Poczucia bezpieczeństwa, wspólnoty, pomocy w rozwiązywaniu problemów psychicznych, zdrowotnych, wsparcia w nauce i kształtowania właściwych relacji społecznych.

Celem szkoły jest ukształtowanie w świadomość ucznia, poczucia, że szkoła jest dla niego miejscem gdzie otrzyma wsparcie i pomoc, gdzie może wyrazić siebie, tworzyć i działać.